זמני תפילה

פרשת שמיני - פרה תשע״ט
ערב שבת
17:25    מנחה מוקדמת
17:40    הדלקה מוקדמת
18:40    הדלקת נרות
18:45    מנחה קטנה
19:28    ערבית
שבת
6:30    שחרית השכמה
8:15    שחרית
9:38    סוף זמן קריאת שמע
    דרשה של הרב אחרי התפילה
    שיעור לילדים אחרי התפילה
    שיעור באנגלית בנושא הילכתי
13:20    מנחה גדולה
17:00    לימוד הורים וילדים
17:15    דף יומי
18:00    מנחה קטנה
19:34    צאת שבת / ערבית
שבת שלום!!