חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

זמני תפילה - יום כיפור תש"פ

לוח זמני התפילות ליום הכיפורים תש"פ

ערב יום כפור

סליחות ושחרית

6:05 & 7:00

מנחה

13:00

הדלקת נרות

17:57

*מומלץ להדליק לפני הזמן, כדי להגיע לכל נדרי בזמן

*יש להשאיר נר דלוק עד מוצאי יו"כ בשביל הבדלה

כל נדרי

18:09

שיחה

שקיעה

18:19

ערבית

18:47

יום כפור

שחרית

7:00

יזכור בביה"כ: לא לפני

10:00

יזכור באוהל: לא לפני

9:40

מנחה בביה"כ

15:40

מנחה באוהל

15:50

שיחה לפני נעילה

נעילה בביה"כ

17:00

נעילה באוהל

17:10

שקיעה

18:18

הבדלה לנשים מיד לאחר נעילה

ערבית / צאת יו״כ

18:52

הבדלה וקידוש לבנה

קידוש לבנה נוסף

21:00

גמר חתימה טובה!