חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

זמני תפילה ביום כיפור

  ערב יום כיפור:
7:00 סליחות ושחרית:
13:15 מנחה:
18:18 הדלקת נרות:
18:30 כל נדרי:
  שיחת מאת הרב בגנו
18:40 שקיעת החמה:
19:08 ערבית:
  יום כיפור:
7:15 שחרית:
לא לפני 10:15 יזכור:
   
16:15 מנחה:
  שיחת מאת הרב בגנו אחרי מנחה לפני נעילה
17:30 נעילה:
18:38 שקיעת החמה:
  הבדלה לנשים מיד לאחר נעילה
19:12 ערבית / צאת יום כיפור:
  הבדלה וקידוש לבנה לאחר ערבית